Logo Gmina Radzanów

NOWE KWALIFIKACJE DLA ROLNIKÓW - program szkoleniowo doradczy

NOWE KWALIFIKACJE DLA ROLNIKÓW - program szkoleniowo doradczy    

 

 

  BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

Jesienią 2011 r. rusza kolejny cykl szkoleń w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VIII, Działanie 8.1 w okresie: od 12.08.2011 r. do 30.09.2012 r., zgodnie z zasadami i warunkami realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i zdolności prozatrudnieniowych osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych w gminie Radzanów poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego przeprowadzonego w ramach projektu.
W   projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:
•    zamieszkują na terenie gminy Radzanów, 
•    są zatrudnieni w rolnictwie (rolnicy),
•    zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub zamierzają podjąć pozarolniczą działalnością gospodarczą,
•    osoby, których stan zdrowia pozwala na odbycie szkoleń i podjęcie pracy (badania lekarskie),
•    wyrażą wolę udziału w projekcie składając wymagane dokumenty. 
We wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zaplanowano kursy dla:
•    15 osób - prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem (kurs przewiduje 50 godz. zajęć w tym 20 godz. teoria), każdy z uczestników objęty zostanie kursem kwalifikacji wstępnej (280 godz. szkoleniowych), który stanowić będzie uzupełnienie kwalifikacji i umożliwi podjęcie zatrudnienia w zawodzie kierowcy,
•    5 osób - prawo jazdy kat. D wraz z egzaminem(kurs przewiduje 80 godz. zajęć), każdy z uczestników objęty zostanie kursem kwalifikacji wstępnej (280 godz. szkoleniowych), który stanowić będzie uzupełnienie kwalifikacji i umożliwi podjęcie zatrudnienia w zawodzie kierowcy,
•    10 osób – prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych i obsługą komputera (kurs przewiduje 140 godz. zajęć/os.),
•    10 osób – pracownik biurowy z obsługą komputera (kurs przewiduje 120 godz. zajęć/os.),
•    5 osób – kursy spawania (210 godz./os.)- gazowego, elektrycznego, w osłonie CO2 (MIG MAG), argonu (MIG/TIG), prętów ze stali do zbrojenia betonu 
•    10 osób – przedstawiciel handlowy (80 godz.) + prawo jazdy kat. B (30 godz. teoria + 30 godz. praktyka) 
W ramach projektu sfinansowane będą:
•    koszty szkoleń,
•    koszty pierwszego egzaminu,
•    koszty badań lekarskich,
•    doradztwo zawodowe.
REKRUTACJA odbywa się od poniedziałku do piątku, w godz. od 15.30 do 18.00 w biurze projektu pod adresem: Radzanów 92A (budynek Urzędu Gminy, pok. 17) 
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.   Regulamin rekrutacji   

 

 Regulamin Rekrutacji do projektu

„Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”

§ 1

Definicje

1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”

2. Realizator - Gmina Radzanów

3. Uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny - BO) osoba zakwalifikowana do wsparcia w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

4. Kierownik Projektu - osoba zarządzająca Projektem.

5. Administrator projektu – osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z Beneficjentem ostatecznym w procesie rekrutacji i realizacji projektu.

6. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) – Urząd Gminy w Radzanowie pok. 17 

7. Nabór będzie prowadzony zgodnie z polityką równych szans w tym równości płci. 

§ 2

Informacje ogólne

1. Projekt pn. „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Transfer wiedzy Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy o dofinansowanie, podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, po zatwierdzeniu wniosku.

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Radzanów, z siedzibą w Radzanów 92 a, 26-807 Radzanów w okresie od 01.08.2011 r. do 30.09.2012 r. Punkt Rekrutacyjny – Biuro Projektu zorganizowany jest w pokoju 17 w Urzędzie Gminy w Radzanowie , Radzanów 92a, 26-807 Radzanów. 

3. Celem ogólnym projektu jest wzrost kwalifikacji i zdolności prozatrudnieniowych osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie gminy Radzanów poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego przeprowadzonego w ramach projektu.

Celami szczegółowymi są:

- przeszkolenie 55 osób odchodzących z rolnictwa, mieszkańców gminy Radzanów 

- nabycie nowych umiejętności zawodowych przez 55 osób biorących udział w projekcie dzięki przeprowadzeniu szkoleń zawodowych

- wsparcie 55 uczestników/uczestniczekczek projektu w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia dzięki programowi szkoleniowo doradczemu,

- przygotowanie uczestników projektu do odejścia z rolnictwa i podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym.

4. Rekrutacja od 01.08.2011 – 31.02.2012 r. szczegółowy harmonogram kursów będzie przekazany bezpośrednio osobom zainteresowanym udziałem w projekcie. 

5. Liczbę uczestników/uczestniczek szkoleń ustalono na 55 osób (BO – uczestników/uczestniczek projektu). Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci doradztwem zawodowym w tym IPD (identyfikacją celów i potrzeb zawodowych ) 

W tym:

1) 10 uczestników/czek weźmie udział w kursie: prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem oraz w kursie kwalifikacji wstępnej.

2) 10 uczestników/czek weźmie udział w kursie prawa jazdy kat. D wraz z egzaminem oraz w kursie kwalifikacji wstępnej.

3) 10 uczestników/czek weźmie udział w kursie - Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych z obsługą komputera.

4) 10 uczestników/czek weźmie udział w kursie - Pracownik biurowy z obsługą komputera.

5) 5 uczestników/czek weźmie udział kursie spawania w osłonie CO2 (MAG), z tego 3 uczestników/czek weźmie udział kursie spawania w osłonie argonu (TIG).

6) 10 uczestników/czek weźmie udział w kursie - Przedstawiciel handlowy wraz z kursem prawa jazdy kat. B.

 7. W ramach projektu zostaną pokryte koszty szkoleń wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem. Realizator projektu sfinansuje koszty przejazdu uczestnikom na miejsce szkolenia. 

8. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie określone w §3.

9. Uczestnicy projektu pokrywają koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

 § 3

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

  1. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby spełniające następujące kryteria:

a) zamieszkują na terenie gminy Radzanów 

b) zatrudnieni w rolnictwie (rolnicy)

c) zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub zamierzają podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą

d) osoby, których stan zdrowia pozwala na odbycie szkoleń i podjęcie pracy (badania lekarskie)

e) wyrażą wolę udziału w projekcie składając wymagane dokumenty. 

 § 4

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez administratora projektu, przy współudziale i nadzorze Kierownika projektu.

2. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 55 osób z którymi zostaną podpisane umowy. 

3. Zostanie sporządzona lista rezerwowa osób, które mogą zająć miejsca BO,  którzy przerwą udział w projekcie.

4. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym komplet następujących dokumentów:

a. formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie, 

b. oświadczenie o spełnieniu wymogów projektu, itp.,

c. deklaracja uczestnictwa w projekcie,

d. zgoda na przetwarzania danych osobowych,. 

Wzory przedmiotowych dokumentów znajdują się w załączniku do Regulaminu.

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelny podpis, kompletność załączników) następuje przez Administratorów projektu.

6. 0 ostatecznym zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych decydować będzie:

- spełnianie wszystkich kryteriów uczestnictwa w projekcie,

- kolejność złożenia kompletu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4, , 

7. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej: 

- Polityką Równych Szans, 

- Polityką Rozwoju Lokalnego, 

- Polityką Społeczeństwa Informacyjnego. 

8. Dane uczestników/czek, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji zostaną wpisane w bazie danych PEFS – zestawienie statystyczne.

9. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

10. Do obowiązków uczestnika/czki projektu należy w szczególności: 

- co najmniej 70 % obecności na zajęciach oraz podpisanie listy obecności, 

- wypełnienie testów i ankiety ewaluacyjnej. 

- przystąpienie do egzaminu końcowego

- przedłożenie do Biura projektu wyników egzaminu

11. Uczestnik projektu może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów kursu wg realnych stawek w projekcie ( kwota ustalana w zależności w jakim kursie uczestniczy) w przypadku, gdy na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu nie zawiadomi pisemnie o rezygnacji z uczestnictwa z usprawiedliwionych powodów lub w przypadku opuszczania zajęć kursu.

 § 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji

3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji

4. Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu: www.radzanow.pl

 Regulamin rekrutacji

 

 

Deklaracja uczestnika  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr POKL/08.01.02-14-054/10

 

„Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo 

dla osób odchodzących z rolnictwa”

 

realizowanym przez gminę Radzanów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………….

 

Tel. ……………………………..

 

Wyrażam zgodę na udział w projekcie „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowanym w okresie sierpień 2011 – wrzesień 2012 r. Zobowiązuję się do uczestniczenia w co najmniej 70% zajęć szkoleniowych pod warunkiem zwrotu kosztów poniesionych przez gminę w przypadku nieobecności.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i jestem świadoma/my że mój udział w projekcie jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach w okresie realizacji niniejszego projektu. 

 

 

 

 ...........................................................

  czytelny podpis uczestnika

 

 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą - art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 kodeks karny(Tj. Dz.U.97.88.553 z późn. zm)

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

…........................................................ …..…............................................... 

Miejscowość i data   czytelny podpis uczestnika projektu

 Deklaracja uczestnika

 

  Oświadczenia uczestnika projektu Oświadczenia uczestnika projektu

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

…………………………………………………….

 (imię i nazwisko)

 

…………………………………………………….

 (adres)

 

 W związku z przystąpieniem do projektu „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII- Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia realizacji projektu „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w realizacji projektu,

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

…......................................................  ……………................................................  

Miejscowość i data  (czytelny podpis uczestnika projektu)

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 

…………………………………………………….

 (imię i nazwisko)

 

…………………………………………………….

 (adres)

 

 W związku z przystąpieniem do projektu „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII- Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,

o ś w i a d c z a m

że spełniam wymogi projektu określone w Regulaminie Rekrutacji”

a) zamieszkuję na terenie gminy Radzanów, 

b) jestem zatrudniony/a w rolnictwie (rolnicy),

c) zamierzam podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub zamierzam podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą,

d) mój stan zdrowia pozwala na odbycie szkoleń i podjęcie pracy (badania lekarskie),

e) wyrażam wolę udziału w projekcie składając wymagane dokumenty. 

 

 

….................................................... ……............................................... 

Miejscowość i data   czytelny podpis uczestnika projektu

 

 

 

Pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą - art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 kodeks karny(Tj. Dz.U.97.88.553 z późn. zm)

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

….....................................................  ………….…............................................... 

Miejscowość i data   czytelny podpis uczestnika projektu

 oświadczenia uczestnika 2011 nowy.doc

 

 

Ankieta rekrutacyjna  

 

ANKIETA REKRUTACYJNA

 

Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące,

które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy

Lp.

 

1

Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje dla rolników – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”

2

Nr projektu: POKL.08.01.02-14-054/10

3

Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: VIII. Regionalne kadry gospodarki

4

Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

5

Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt: 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 

Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

 

 

Lp.

 

Nazwa kursu: ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Dane uczestników

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płeć

4

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

5

PESEL

6

Wykształcenie

7

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

 

 

Dane kontaktowe

8

Ulica

9

Nr domu

10

Nr lokalu

11

Miejscowość

13

Kod pocztowy

14

Województwo

15

Powiat

16

Telefon stacjonarny

17

Telefon komórkowy

18

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

 

 

Dane dodatkowe

19

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

22

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

23

Data zakończenia udziału w projekcie

24

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa: TAK/NIE

 

 Ankieta rekrutacyjna

Wójt gminy zaprasza

Sławomir Kruśliński

Przyjęcia interesantów:
pon. 12.00 do 17.00

Urząd Gminy Radzanów

Radzanów 92 a
26-807 Radzanów
tel.: 48 613-63-62
fax: 48 613-63-62 wew. 28
e-mail: gmina@radzanow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.